Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ເວັບໄຊ້ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ “ລະບົບຄວາມຮູ້ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ” ເຊິ່ງເປັນເວັບ ໄຊທ໌ເປີດ ສຳຫລັບບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການພັດທະນາເຊັ່ນວ່າ: ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍສັງກັດລັດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ທີ່ປຶກສາ ຫລືສ່ວນບຸກຄົນອື່ນໆ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາໃນລາວ.

ຂ່າວລ່າສຸດ

ອົງກອນ ຂອດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມ ການຂຽນບົດລາຍງານແບບມີປະສິດທີຜົນ ພາຍໃຕ້ ແຜນງານ ເຊກ້າ (GEGGA Programme)

ໃນວັນທີ 13 ຫາວັນທີ 17 ມີຖຸນາ ທີ່ ຄລາວພຼາຊ້າ, ອົງກອນ ຂອດ (Cord) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດລາຍງານແບບມີປະສິດທິຜົນ. ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA). ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ມີສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 17 ສະມາຄົມ,  ໂດຍແມ່ນໄດ້ຮັບເຊີນ ອາຈານ ອຸນຄໍາ ສຸກສະຫວັນ ແລະ […]

ອົງກອນ ຂອດ (CORD) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຈັດກອງແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນພາຍໃຕ້ແຜນງານ ສະປີລິດ (SPRIT)

ໃນວັນທີ 14 ຫາວັນທີ 15 ເດືອນ ມິຖຸນາ ທີ່ໂຮງແຮງ ຄລາວພຼາຊ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອົງກອນ ຂອດ (Cord) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນພາຍໃຕ້ແຜນງານ ສະປີລິດ (SPRIT). ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ມີສອງສະມະຄົມເຂົ້າຮ່ວມຄື: ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງໂຂງ (ສພຊຂ) ແລະ ສະມາຄົມຊີວະນາໆພັນ (ສຊລ) ໂດຍມີ ທ່ານ […]

ອົງກອນ ຂອດ (Cord) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃຕ້ແຜນງານ ເຊກ້າ (CEGGA)

ໃນວັນທີ 25 ຫາ 27 ພຶກສະພາ ທີ່ໂຮງແຮງ ແລນມາກ ແມ່ຂອງລີເວີ້ໄຊ, ອົງກອນ ຂອດ (Cord) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງການເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂະໜາດນ້ອຍ. ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA). ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ມີສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 17 ສະມາຄົມ,  ໂດຍແມ່ນຄູຝຶກ ອຈ ວັນນະໄຊ ແລະ […]

ໂອກາດການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ

ບໍ່ພົບຂໍ້ມູນ
Title Organisation Sectors Deadline
ສະໝັກເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ, ວຽກງານການສະໜັບສະໜູນດ້ານການມີວຽກເຮັດງານທໍາ (ESS) Swiss Contact Community Development, Education, Human Resources Development, Social Development 05/06/22
ສະຖານທູດຝຣັງ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເປີດຮັບສະໝັກໂຄງການ PISCCA 2022-2023 ສະຖານທູດ ຝຣັງ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development 13/05/22
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະກາດຮັບສະໝັກບົດສະເໜີໂຄງການ UN Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Emergency And Humanitarian Relief, Human Resources Development, Natural Resources & Ecology, Social Development 06/12/21
ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ PISCCA 2021 ສະຖານທູດຝຣັງ Community Development, Social Development 28/02/21
ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ 2020-2021 ສະຖານທູດຝຣັງ Community Development, Social Development 31/08/20
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ